Reviderad läroplan för förskolan med skrivelser kring det digitala

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan som träder i kraft 1/7 2019.

Ladda ner den reviderade läroplanenPDF (pdf, 57 kB)

Det finns tyvärr inte något dokument där vi kan jämföra skillnaderna mellan versionerna men vi kan ju iallafall lyfta ut de nya skrivelserna som berör det digitala.

Förskolans uppdrag

Kommunikation och skapande

[…] Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom
att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.
Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

2.2 Omsorg, utveckling och lärande

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla […]

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa, […]
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och […]
Riktlinjer

Förskollärare ska ansvara för att varje barn […]

  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Arbetslaget ska […]

  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg, […]

2.8 Rektorns ansvar

[…] Rektorn har ansvaret för […]

  • en god och tillgänglig miljö utformas, med tillgång till såväl digitala som
    andra lärverktyg, […]

Vi kommer återkomma till de nya skrivelserna i läroplanen framöver.

Creative Commons logotyp

Denna text har tidigare publicerats på Pedagog Trelleborg av angiven författare och materialet är licensierad under Creative Commons om inte annat anges.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *